NỘI QUY SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET

1:45 chiều

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP NGÀY 15/07/2013

  • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  • Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
  • Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  • Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
  • Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;
  • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
  • Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.